top of page

team

Yuanye Brigade

Planning team leader:
Chen Peiling
Zheng Yimin
Zhang Jiali
Zeng Zhaoxi
Wang Miaoyun
Captain of Yuanye Team:                  Yuanye team members:
Deng Shurong                                  Ou Jiahao
He Yingjia                                  Chen Ziling
Zhu Xinqi                                  Chen Junwen
Huo Weiji                                  Zhang Qiaoling
Deng Feilong                                  Zhan Zhihao
                                            Qian Haiwen
                                            Xu Xuanlin
                                            Jiang Hanqi
                                            Gao Huanting
                                            Liang Zhongming
                                            Lu Jiamin
                                            Huang Weixiong
                                            Weng Zhixiao
Thanks
Yuanye Lecture

Chen Yanming

 

Savage

Natural Source Guided Tour Group
Guan Langxi
Hong Kong Bird Watching Club
Chen Yanming
Liu Jiali
Lao Pi Li
Huang Jingwen
 

host:

Venue sponsorship:

Venue partner:

bottom of page